Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh G-Nốp

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 10/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 04/2017