Chủ đầu tư: Chị Hồng

Địa chỉ: Tân Phú, Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 10/2017

Chủ đầu tư: Chị Nga

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 03/2019