Chủ đầu tư: Anh Tùng

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Anh Quý

Địa chỉ: Quãng Ngãi

Năm hoàn thành: 12/2018