Chủ đầu tư: Chị Mai

Địa chỉ: Nha Trang

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Thuận

Địa chỉ: Nha Trang

Năm hoàn thành: 11/2018