Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 08/2017