Chủ đầu tư: Anh Thương

Địa chỉ: Hội An

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Chị Tường Vi

Địa chỉ: Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 04/2018