Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 06/2018

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Hiếu Hòa

Địa chỉ: Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 11/2014

Chủ đầu tư: Chị Nguyễn Thị Hằng

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2014