Chủ đầu tư: Chú Hùng

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Trường

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Chị Kim Oanh

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 2017