Chu Thái Sơn – Chuyên viên Marketing

Chu Thái SơnChu Thái Sơn

Chuyên viên Marketing

Công việc, trách nhiệm:

+Chịu trách nhiệm website, fanpage của LOUIS

+Chịu trách nhiệm về video, hình ảnh các công trình và hoạt động của LOUIS

“Mục đích của cuộc sống là…sống có mục đích”