Chu Thái Sơn – Chuyên viên Marketing

Chu Thái Sơn - Chuyên viên MarketingChu Thái Sơn

Chuyên viên Marketing

Công việc, trách nhiệm:

+Chịu trách nhiệm website, fanpage của LOUIS

+Chịu trách nhiệm về video, hình ảnh các công trình và hoạt động của LOUIS

“Mục đích của cuộc sống là…sống có mục đích”

Đánh giá bài viết

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC